Asociatia pentru Prevenirea si Tratamentul Tulburarilor de Alimentatie APTTA

Statutul APTTA

Am hotărât constituirea „Asociaţiei pentru Prevenirea şi Tratarea Tulburărilor de Alimentatie - APTTA”, organizaţie neguvernamentală, persoană juridică română de drept privat, apolitică si non-profit care este organizată şi va funcţiona potrivit legislaţiei în vigoare şi prezentului statut în condiţiile ce urmează:

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art.1. ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA SI TRATAREA TULBURĂRILOR DE ALIMENTATIE - APTTA, este constituită cu scopul de a optimiza acţiunile de prevenire şi depistare precoce şi tratare a tulburărilor de alimentaţie.
Art.2 Denumirea asociaţiei este ,, ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA SI TRATAREA TULBURĂRILOR DE ALIMENTATIE – APTTA ”, şi se constituie pe durată nedeterminată;
Art. 3 Sediul asociaţiei este în Bucureşti, strada Logofăt Tăutu, numărul 60-62, bloc A, scara 1, Subsol – Camera 1, Sector 3.

Capitolul II

Scopul şi obiectivele asociaţiei

Art.4 ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA SI TRATAREA TULBURARILOR DE ALIMENTATIE - APTTA, este o asociaţie profesional- ştiinţifică şi de susţinere, apolitică, nonprofit, având ca scop îmbunătăţirea acţiunilor de prevenire, de depistare precoce şi tratare a tulburărilor de alimentaţie;
Art.5 În realizarea scopului său, asociaţia îşi propune următoarele obiective:
5.1. Oferirea de informaţii, ajutor şi îngrijire anturajului familial: online, grup de sprijin, consiliere şi psihoterapie;
5.2. Facilitarea accesului persoanelor cu tulburări de alimentaţie la o îngrijire de calitate cât mai aproape de domiciliul lor;
5.3. Crearea echipei pluridisciplinare de intervenţie specializată pentru tulburări de alimentaţie ( psihiatru, psihoterapeut, nutriţionist, internist, endocrinolog, asistent social);
5.4. Crearea de servicii de specialitate pentru tulburările de alimentatie, în care să funcţioneze echipele pluridisciplinare (centrul medical de zi);
5.5. Activităţi de sprijinire a părinţilor în educaţia timpurie a copiilor, în ceea ce priveşte comportamentul alimentar;
5.6. Acordarea de ajutor specializat copiilor, adolescenţilor şi adultilor tineri cu tulburări psihice, emoţionale şi comportamentale ce ar putea duce la apariţia tulburărilor alimentare;
5.7 Dezvoltarea de activităţi de cercetare şi  studii de specialitate;
5.8 Organizarea şi participarea la întâlniri, dezbateri, seminarii, simpozioane, prelegeri, workshopuri, vizite, congrese, conferinţe în ţară şi/sau străinătate, legate de domeniul de activitate;
5.9. Publicarea, traducerea şi editarea de articole, broşuri, reviste si cărţi de specialitate referitoare la tulburări de alimentaţie;

Art.6 Pentru realizarea obiectivelor sale asociaţia va cere sprijinul şi va colabora cu autorităţile centrale şi locale, cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate.

Capitolul III

Art. 7 Membrii ASOCIATIEI PENTRU PREVENIREA SI TRATAREA TULBURĂRILOR DE ALIMETATIE sunt membrii fondatori si membrii aderenti.
La propunerea majoritătii membrilor Consiliului Director si cu confirmarea Adunării Generale, există posibilitatea cooptării ca membrii de onoare a unor personalităti marcante din tară si străinătate.
Art. 8 Poate deveni membru al Asociatiei orice persoană din orice categorie, indiferent de nationalitate, rasă, sex, religie, orientare politică sau specific al pregătirii profesionale, care este de acord cu prevederile prezentului statut si înteleg ca prin propria activitate să contribuie si să sprijine realizarea scopului si obiectivelor Ascociatiei, îsi manifestă expres, prin cerere scrisă, această dorinta si achită taxa de înscriere stabilită de Adunarea Generală.
Posibilitatea aderării la Asociatie este deschisă în permanentă persoanelor interesate din tară si străinătate.
Calitatea de membru al asociatiei nu exclude posibilitatea afilierii individuale la alte asociatii românesti si străine, cu precizarea că nu trebuie să existe contradictii esentiale între statutele asociatiilor respective si prezentul statut.
Art. 9 Calitatea de membru se pierde:
a) la cerere;
b) prin excludere în următoarele situatii:

 • producerea prin activitatea proprie a unor prejudicii materiale sau morale Asociatiei;
 • desfăsurarea unor activităti ce contravin Statutului Asociatiei si hotărârilor organelor sale de conducere;
 • angajarea persoanei respective în activităti contrare legii si ordinii de drept;
 • condamnarea pentru fapte penale;

c) prin deces.
Excluderea se dispune de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, prin decizie motivată.
Art.10 Calitatea de membru poate fi suspendată:

 • la cerere sau
 • în caz de neplată a cotizatiei timp de 6 luni de la încheierea anului calendaristic, dar nu înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la instiintarea de plată a cotizatiei prin curier - recomandata cu confirmare de primire . Revenirea asupra măsurii suspendării are loc după plata cotizatiei restante.

 

Capitolul IV

Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei

Art. 11 Toti membrii Asociatiei sunt egali în drepturi si obligatii.
Art. 12 Membrii Asociatiei au următoarele drepturi:
a) dreptul de a alege si a fi alesi la conducerea Asociatiei;
b) dreptul de a fi alesi în comisiile permanente ale Asociatiei;
c) dreptul de a le fi aduse la cunostintă calendarul manifestărilor stiinfifice interne si internationale, programul cursurilor de perfectionare si specializare din tară si străinătate, programul concursurilor organizate, programul de burse si conditiile de acordare ale acestora;
d) dreptul de a pleca în străinătate pentru schimburi de experientă, cursuri de perfectionare, specializare sau burse, la recomandarea Consiliului Director;
e) dreptul de a participa la manifestările organizate de Asociatie, de a publica studii si alte materiale stiintifice în periodicele Asociatiei si de a accesa resursele de informare-documentare ale acesteia;
Art. 13 Obligatiile membrilor Asociatiei constau în:
a) să respecte prevederile statutului si hotărârile Adunării Generale a Asociatiei, să respecte legile statului si propriul statut profesional;
b) să nu întreprindă actiuni care, prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Asociatiei;
c) să actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.


Art. 14. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt: Adunarea generală a asociatilor, Consiliul director si cenzorul.
  • Adunarea generală a asociatilor este organul de conducere al Asociatiei format din totalitatea membrilor acesteia.
  • Consiliul director este organul de conducere si administrare a asociatiei. Acesta coordonează activitatea asociatiei în adunările generale, precum si activitatea comisiilor permanente.
  • Consiliul director este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani.
  • Consiliul director este alcătuit din: presedinte, vicepresedinte, secretar si membri.
  • Componenta nominală initială a Consiliului director stabilită de adunarea generală constitutivă este următoarea:

 Presedinte: Ciobanu Corina, de cetăţenie română, (...), de profesie medic.
Vicepresedinte: Mitroi Narcis Adrian, de cetăţenie română, (...), de profesie psiholog;

Capitolul V

Patrimoniul si resursele patrimoniale ale asociatiei

Art. 15  Patrimoniul initial al Asociatiei este constituit dintr-o sumă de bani, în cuatum de 700 RON, prin contributia egală a membrilor fondatori.
Art. 16 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociatiei sunt următoarele:

 • taxa de înscriere a noilor membri.;
 • cotizatia anuală a membrilor Asociatiei.;
 • donatii, sponsorizări, subventii ;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • dobânzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponbile, în conditiile legii;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Art. 17  Cuantumul taxei de înscriere în Asociatie, precum si cel al cotizatiei anuale se stabileste în cadrul Adunării Generale ordinare pentru anul următor.
Cotizatia anuală de membru va fi achitată în primul trimestru al anului calendaristic.
Art. 18 Pentru întocmirea evidentelor contabile si efectuarea raportărilor obligatorii către autoritătile fiscale, Asociatia va angaja un contabil autorizat.

Capitolul VI

Conducerea, administrarea si controlul asociatiei

Art. 19 Organele de conducere, administrare si control al Asociatiei sunt: Adunarea Generală a Asociatilor, Consiliul Director si Cenzorul.
Art. 20 Adunarea Generală a Asociatilor este organul de conducere al Asociatiei format din totalitatea membrilor cotizanti ai acesteia.
Art. 21 Adunarea Generală se întruneste în sesiune ordinară o dată pe an si este statuară în prezenta majoritătii simple a membrilor. Convocarea Adunării Generale ordinare se face prin comunicare scrisă, individuală, a locului, datei si orei, precum si a ordinii de zi a sedintei, cu cel putin două luni înainte, prin curier – recomandata cu confirmare de primire.
Adunarea Generală poate fi convocată în sesiune extraordinară ori de căte ori este necesar, prin comunicare scrisă, individuală a locului, datei si orei, precum si a ordinii de zi a sedintei, prin curier – recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 30 de zile înainte la initiativa Consiliului Director sau a cel putin 1/3 din numărul membrilor Asociatiei.
Art. 22 Adunarea Generală adoptă hotărari cu votul a două treimi din numărul membrilor statuar întruniti. Hotărîrile astfel adoptate sunt obligatorii chiar si pentru membrii absenti sau care au votat împotrivă.
Hotărîrile Adunării Generale vor fi consemnate într-un registru special.
Art. 23 Adunarea Generală are următoarele atributii:
a) analizează activitatea Consiliului Director între sesiuni;
b) stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
c)aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale;
d) alege si revocă membrii Consiliului Director;
e) alege si revocă cenzorul;
f) modifică actul constitutiv si statutul Asociatiei;
g) hotăraste înfiintarea de filiale;
h) hotăreste dizolvarea si lichidarea Asociatiei si stabileste destinatia bunurilor după lichidare în conditiile legii;
i) orice alte atributii prevăzute de legile în vigoare.
Adunarea Generală are drept de control permanent asupra activitătii Consiliului Director si cenzorului.
Art. 24 Consiliul Director este organul de conducere si administrare a Asociatiei. Acesta coordonează activitatea asociatiei între adunările generale, precum si activitatea comisiilor permanente.
Art. 25 Consiliul Director este ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. Numărul maxim de mandate succesive este de trei.
Consiliul Director este format din 2 membri.
Membrii Consiliului Director pot fi revocati înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiti în cazul nerespectării prezentului statut, a hotărîrilor Adunării Generale si deciziilor Consiliului Director, precum si pentru neîndeplinirea în mod repetat a sarcinilor ce le-au fost încredintate.
Art. 26 Consiliul Director are următoarele competente:
a) întocmeste si prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si situatia financiară anuală;
b) întocmeste si supune spre aprobare Adunării Generale proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul următor;
c) întocmeste si supune spre aprobare Adunării Generale proiectele de programe ale Asociatiei;
d) stabileste organigrama Asociatiei, selectionează, angajează si concediază personalul propriu în conditiile legii;
e) încheie acte juridice în numele si pe seama Asociatiei, prin presedintele acesteia;
f) exercită orice alte atributii necesare realizării scopului Asociatiei.
În exercitarea atributiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii ce vor fi consemnate într-un registru special.
Art. 27 Presedintele Asociatiei conduce lucrările Adunării Generale, precum si Consiliul Director.
Presedintele reprezintă Asociatia în relatiile acesteia cu tertii. Pentru reprezentarea Asociatiei în activitatea curentă a acesteia, în caz de imposibilitate temporară, presedintele poate da mandat special vicepresedintelui ori secretarului Asociatiei, precizând în scris sfera, durata si limitele competentelor oferite.
Art. 28  Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociatiei.
La constituire Asociatia figureaza cu un numar de trei membri nefiind necesara numirea unui cenzor, conform art. 27 (2) din OG 26/2000 , urmând ca la depăsirea numărului de 15 membrii să fie numit un cenzor.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 29 În realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) întocmeste rapoartele si le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generală, în conditiile legii.

Capitolul VII

Dizolvarea si lichidarea asociatiei

Art. 30 Dizolvarea si lichidarea ASOCIATIEI PENTRU PREVENIREA SI TRATAREA TULBURĂRILOR DE ALIMENTATIE - APTTA se va face în conditiile si conform procedurii stabilite în Capitolul IX din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, modificată si completată prin O.G. nr. 37/2003.

Capitolul VIII

Dispozitii finale

Art. 31 Toate documentele emise de ASOCIATIA PENTRU PREVENIREA SI TRATAREA TULBURARILOR ALIMENTATIE vor purta antetul acesteia, care va cuprinde denumirea completă a acesteia, sediul social, telefon/fax, e-mail, nr. de înregistrare în Registrul special al asociatiilor si fundatiilor, nr. de înregistrare fiscală, nr. de cont bancar.
Documentele vor fi semnate de Presedinte sau înlocuitorul acestuia si vor purta stampila asociatiei.
Art. 32 Dispozitiile prezentului Statut se completează cu cele ale O.G: nr 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, modificată si completată prin O.G: nr 37/2003, precum si cu celelalte acte normative aplicabile în domeniu.

Programe APTTA:

Contribuie si tu:

Afla adevarul: dieta sanatoasa versus dieta nesanatoasa.

Despre tulburarile de alimentatie:

Despre tratament si recuperare:

Instrumente:

Utile:

Sustine-ne in retelele sociale! Da-ne Like!

Recomandari

Ne place si vrem sa stiti si voi.

 • Palatul Copiilor - pentru activitati extraordinare cu copiii, in special cursul de teatru